dir="rtl"> دیدار عضو شورای ولایت غزنی با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار عضو شورای ولایت غزنی با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی

سه‌شنبه، 18 قوس؛ فاطمه رحیمی، عضو شورای ولایت غزنی با داکتر محمدقاسم وفایی‌زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در رابطه به سرعت‌بخشیدن توسعۀ میدان هوایی جاغوری ولایت غزنی مشمول ساخت ترمینل میدان هوایی، امتداد خط رنوی از 1250 متر به 2هزار متر، فینس میدان و سایر موارد مربوط میدان بحث نمودند.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی اطمینان داد که در مرحلۀ اول ساخت‌وساز میدان هوایی جاغوری، کار بخش‌هایی از میدان که شامل قرارداد است، جریان دارد و در مرحلۀ دوم بازسازی، طول خط رنوی این میدان نیز افزایش خواهد یافت.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
18 قوس 1399