dir="rtl"> محترم محمودشاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی از جریان کار بازسازی پارکینگ های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازدید بعمل آورد. | Civil Aviation Authority of Afghanistan

محترم محمودشاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی از جریان کار بازسازی پارکینگ های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازدید بعمل آورد.

رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی بروز پنجشنبه مورخ 7 سرطان قبل از سفرش به ولایت کندهار از جریان کار بازسازی پارکینگ های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازدید کرد. قابل یادآوریست که کار بازسازی پارکینگ های مذکور در سال 1396 آغاز و توسط یک شرکت خصوصی به پیش برده میشود و مصارف آن از بودجه انکشافی اداره مستقل هوانوردی ملکی تمویل و تا اکنون کار این پروژه 95 فیصد تکمیل و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.


پروژه مذکور شامل کارهای اساسی و مهم توسعه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بوده که با تکمیل آن برای مسافرین داخلی و خارجی و همچنان سایر هموطنان ما سهولتهای زیادی را فراهم نموده که گنجایش توقف صدها عراده وسایط را دارا و از تلاشی های بیجا جلوگیری بعمل می آورد.
محترم حبیبی در جریان بازدید این پروژه عام المنفعه به تیم تخنیکی همراهش هدایت داد تا کار پروژه را از نگاه تخنیکی و مسکلی مطابق به مواد قرارداد مورد ارزیابی دقیق و همه جانبه قرار داده کمبودیها و نواقص آنرا هرچه عاجل توسط قراردادی رفع تا آماده بهره برداری گردد.