dir="rtl"> داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی، از جریان کار پروژه ادغام پارکینگ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، بازدید و نظارت کرد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی، از جریان کار پروژه ادغام پارکینگ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، بازدید و نظارت کرد

.
در این دیدار که شماری از انجینیران این اداره نیز حضور داشتند؛ معین پلان و پالیسی این اداره به شرکت طرف قرارداد هدایت داد تا مطابق به مفاد قرارداد و پلان از قبل تائید شده شان، کار پروژه متذکره را اجرا کند.
او گفت که حفظ کیفیت و اجرای به موقع پروژه از جمله مسایلی است که از نزدیک از سوی تیم انجینیران این اداره مورد نظارت و کنترول قرار دارد و شرکت طرف قرارداد مکلف است که مطابق به آن اجراآت کند.
با ختم پروژه سهولت نوین و بهتر در بخش پارکینگ وسایط، انتقال بگاج و اموال مسافرین ایجاد می شود.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
6 قوس 1396