dir="rtl"> برگزاری دور اول امتحانات کانکور راهیابی به انستیتوت هوانوردی ملکی با حضور سرپرست اداره مستقل هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

برگزاری دور اول امتحانات کانکور راهیابی به انستیتوت هوانوردی ملکی با حضور سرپرست اداره مستقل هوانوردی ملکی

در این دور امتحان کانکور انستیتوت هوانوردی ملکی، 425 تن از فارغان صنف دوازدهم شرکت کرده اند که بعد از پروسه ارزیابی، 230 تن آنان کارت شمول در امتحان را دریافت کردند. در میان این تعداد از داوطلبان، ده تن آنان را دختران تشکیل می دهند.


کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی هنگام بازید از پروسه امتحان، بر شفافیت این پروسه تاکید کرده، لیاقت و شایستگی را تنها معیار شمولیت در انستیتوت هوانوردی ملکی عنوان کرد.
او از تمام استادان و کارمندان این انستیتوت خواست تا از هیچ گونه سعی و تلاش در زمینه اکمال نصاب تعلیمی و آموزش هر چه بهتر جوانان وطن دریغ نکنند.
در مراسم برگزاری امتحان کانکور انستیتوت هوانوردی ملکی، محمد نسیم صمیم رئیس انستیتوت هوانوردی ملکی و فرید احمد روان رئیس منابع بشری این اداره نیز حضور داشتند.
محمد نسیم صمیم رئیس انستیتوت هوانوردی ملکی هنگام اخذ امتحان گفت که راه یافتن به انستیتوت هوانوردی ملکی، بستگی به لیاقت و شایستگی شاگردان دارد. او از تمام این جوانان خواست تا با تعهد و صداقت درس خوانده و مصدر خدمت به وطن و مردم شوند.
قابل ذکر است که بعد از ارزیابی امتحان دور اول، صد تن از داوطلبان به دور دوم راه یافته و از آن میان 60 تن در انستیتوت هوانوردی ملکی راه می یابند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
23 دلو 1396