dir="rtl"> امضای قرارداد اعمار بخشی از تاسیسات میدان هوایی ولایت خوست | Civil Aviation Authority of Afghanistan

امضای قرارداد اعمار بخشی از تاسیسات میدان هوایی ولایت خوست

قرارداد ساخت بخشی از تاسیسات میدان هوایی ولایت خوست، امروز (شنبه 11 حمل 1397) در دفتر مرکزی اداره مستقل هوانوردی ملکی توسط رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی و شرکت برنده به امضا رسید.


محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی هنگام امضای این قرارداد تاکید کرد که پروژه متذکره چه از نظر کیفی و چه از نظر تخنیکی مورد نظارت و کنترول دقیق این اداره قرار داشته و باید مطابق به شرایط مندرج در قرارداد، اجرا شود.

این تاسیسات شامل اعمار تعمیر بخش هواشناسی، تعمیر اطفائیه، سرک حلقوی داخل میدان، سیل برها و برج مراقبتی برای میدان هوایی ولایت خوست می شود.
گفتنی است که هزینه مجموعی این قرارداد در حدود ۷۳ میلیون افغانی میباشد که از بودجه انکشافی این اداره پرداخته می شود.
گفتتنی است که کار دیزاین ترمینل میدان هوایی ولایت خوست تکمیل شده و به زودی به اعلان داوطلبی سپرده خواهد شد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
11 حمل 1397