dir="rtl"> جلسه مشترک اداره هوانوردی ملکی، وزارت صحت عامه و شرکت های هوایی برای تصمیم گیری روی اقدامات تدابیری در مورد شیوع ویروس کرونا | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه مشترک اداره هوانوردی ملکی، وزارت صحت عامه و شرکت های هوایی برای تصمیم گیری روی اقدامات تدابیری در مورد شیوع ویروس کرونا

امروز در جلسه ای که با حضور داکتر فدا محمد پیکان، معین وزارت صحت عامه، عالم شاه ابراهیمی، رئیس شرکت هوایی آریانا و آقای شریفی از شرکت هوایی کام ایر و سایر مسئولین شرکت های یاد شده در دفتر رئیس اداره هوانوردی ملکی دایر شد، روی اقدامات تدابیری در مورد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بحث و تصمیم گیری لازم صورت گرفت.


در جلسه فیصله گردید تا وزارت صحت عامه تیم های صحی خود را به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جهت شناسایی موارد مشکوک مصاب به این ویروس توظیف نماید و برگه های معلوماتی را برای تمام مسافرین سکتور کابل-ارومچی آماده و توزیع نماید.
همچنین وزارت صحت عامه وظیفه گرفت تا در رابطه به نحوه تشخیص و تداوی آن در صورتی که موردی شناسایی شود اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ نماید. معین وزات صحت عامه گفت که این وزارت با سازمان صحی جهان در این مورد در تماس بوده و روی نحوه تشخیص و تداوی آن صحبت نموده است.
رئیس اداره هوانوردی ملکی در این جلسه به تمام مسئولین میدان های هوایی و شرکت های هوایی وظیفه داد تا کلیه اقدامات لازم را در نظر گرفته و برای مسافرین آگاهی لازم وقایوی در زمینه ارائه گردد.
قابل یاد آوری است که ویروس کرونا اخیرا در کشور چین شیوع یافته و تا کنون جان ده ها را نفر گرفته و نزدیک به هزار نفر نیز در شفاخانه بستری گردیده است. به علاوه موارد محدودی نیز در کشور های عربستان سعودی، ترکیه و امریکا شناسایی گردیده است.
اداره هوانوردی ملکی از تمام هموطنان گرامی می خواهد تا حین سفر به مقاصد یاد شده، توصیه های شامل در برگه معلوماتی که از سوی وزارت صحت عامه کشور توزیع می گردد را جدا در نظر بگیرند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
5 دلو 1398