dir="rtl"> دیدار هیاتی از بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیایی همراه با هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار هیاتی از بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیایی همراه با هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

هیاتی از بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیایی که اخیراً به افغانستان آمده است؛ همراه با رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدار کرد.

 

 

 

 

 

در این دیدار محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی بخش های مختلف این میدان را به معرفی گرفته و در مورد فرصت های سرمایه گذاری در این میدان، معلومات ارائه کرد.

رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با توجه به فرصت های خوب در عرصه هوانوردی ملکی گفت که این اداره از سرمایه گذاری در این بخش استقبال کرده و در قسمت افزایش و بهبود ظرفیت ها توجه جدی دارد.

آقای حبیبی در بخشی از صحبت هایش در مورد پروژه رادارهای جدید و بخش کارگوی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نیز معلومات ارائه کرد.

گفتنی است که هدف از سفر این هیات به کابل و دیدن از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، بررسی و جستجوی فرصت های سرمایه گذاری در بخش هوانوردی ملکی عنوان می شود.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

2 دلو 1396