dir="rtl"> امضای قرارداد پروژه دیوار کانکریتی سیخ دار (RCC) میدان هوایی بین المللی مزارشریف | Civil Aviation Authority of Afghanistan

امضای قرارداد پروژه دیوار کانکریتی سیخ دار (RCC) میدان هوایی بین المللی مزارشریف

قرارداد پروژه دیوار کانکریتی سیخ دار (RCC) میدان هوایی بین المللی مزارشریف ميان اداره مستقل هوانوردی ملکی و شرکت ساختمانی غلام رسول به امضاء رسید.
محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی قرارداد پروژه دیوار کانکریتی سیخ دار (RCC) میدان هوایی بین المللی مزارشریف را با بهرام علی معاون شرکت ساختمانی غلام رسول امضا کرد.


این پروژه به مدت یک سال تقویمی به ارزش (71190550) افغانی به شرکت ساختمانی غلام رسول سپرده شده است.
بعد از پروسه ارزیابی آفر شرکت های اشتراک کننده در داوطلبی، شرکت ساختمانی غلام رسول تمام معیارهای شرطنامه اداره را تکمیل کرده و قرارداد متذکره عقد شد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۰ حوت ۱۳۹۶