دفتر مطبوعاتی یکی از تیم های انتخاباتی اعلام کرده که گویا دولت مانع سفر شان به مزار شریف شده است. در صورتیکه ایشان از یکی از شرکت های هوایی طیاره ای را چارتر کرده و طبق ادعای مطرح شده شرکت نتوانسته به وقت معین انتقال دهد.
این موضوع یک معامله تجارتی است و پیوند دادن این موضوع به دولت و اداره هوانوردی ملکی هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد.
رهبری اداره هوانوردی ملکی با درک مسوولیت های قانونی اش، در راستای ایجاد و زمینه سازی در خصوص تامین منابع تخنیکی و اداری تلاش کرده و فرصت ها را به صورت مساویانه و برابر برای همه بخصوص نامزدان محترم ریاست جمهوری فراهم نموده است.
بررسی تخطی و تخلف شرکت های هوایی از قوانین و مقررات از وظایف اداره هوانوری ملکی است. کاندیدای محترم در صورتیکه با مشکلات مشابه مواجه شوند می توانند شکایت شان را به اداره هوانوردی ملکی ارسال نمایند و این اداره بعد از بررسی مطابق قانون تصمیم خواهد گرفت. در مورد یاد شده نیز پس از دریافت شکایت تلفونی به آن رسیدگی صورت گرفت و هیچ گونه مانعی در مورد پرواز شان از سوی اداره هوانوردی ملکی وجود نداشته است.
با احترام
اداره هوانوردی ملکی
۲۹ سنبله ۱۳۹۸