dir="rtl"> افتتاح سیستم هشدار قبلی حوادث طبیعی و رونمایی نقشه راه خدمات هایدور میترولوژی کشور | Civil Aviation Authority of Afghanistan

افتتاح سیستم هشدار قبلی حوادث طبیعی و رونمایی نقشه راه خدمات هایدور میترولوژی کشور

مرکز پیش گویی اوضاع جوی کشور امروز (یکشنبه ۲۰ عقرب) با حضور برخی از وزیران کابینه و رهبری اداره هوانوردی ملکی افتتاح شد.
محفل با تلاوت ایاتی چند از قرآن کریم آغاز شد، سپس محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی صحبت کرده و ایجاد مرکز پیش گویی اوضاع جوی کشور را یک گام مهم و موثر در زمینه پیش بینی حوادث طبیعی، وضعیت جوی و سایر پدیده های طبیعی عنوان کرد گفت که با ایجاد این مرکز از یک سو، منابع اطلاع دهنده در زمینه پدیده های طبیعی توحید شده است، از سوی دیگر هماهنگی لازم و مفید میان ادارات دولتی و نهادهای مرتبط در این زمینه به میان آمده است.
مرکز جدید پیش گویی اوضاع جوی کشور که به کمک و همکاری USAID، سازمان جهانی هواشناسی و اداره هواشناسی ترکیه ایجاد شده است، قادر است تمام گزارشات مربوط به تغییرات آب و هوا را به صورت اتوماتیک از دستگاه های محلی و ستلایت گزارش داده و از طریق وب سایت و سایر وسایل و امکانات ارتباطی اداره هوانوردی ملکی در اختیار ادارات دولتی و هم وطنان عزیز قرار بدهد،


بعد از آن نصیر احمد درانی وزیر زراعت، مالداری و آبیاری صحبت کرده و ایجاد این مرکز را از سوی اداره هوانوردی ملکی کشور یک گام موثر در زمینه گزارش و پیش بینی اوضاع جوی کشور عنوان کرده گفت که با استفاده از این مرکز و پیش بینی های که صورت میگیرد می توان در زمینه جلوگیری از تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی تا جایی جلوگیری کرد و هم در زمینه استفاده موثر از امکانات بودجوی و مالی و هماهنگی میان ادارات از آنان کمک گرفت.
بعد از آن نجیب آقا فهیم وزیر مبارزه با حوادث طبیعی سخنرانی کرده و آغاز به کار این مرکز را به عنوان یک دستآورد اداره هوانوردی ملکی تبریک گفته تصریح کرد که افغانستان یک کشور محاط به خشکه است و همواره در معرض حوادث و رخدادهای ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد.
بعد از آن عبدالحمید هلمندی مشاور ارشد ریاست جمهوری صحبت کرده و افتتاح این مرکز یک را گام و اقدام موثر در زمینه هماهنگی میان ادارات دولتی و سایر سازمان های همکار در عرصه مبارزه با حوادث طبیعی خواند.
در ادامه شاه زمان میوندی رئیس اداره ملی محیط زیست صحبت کرده با توجه به وضعیت محیط زیست کشور، گشایش این مرکز را یک گام موثر در زمینه پیش گویی و تطبیق مسایل مربوط به رعایت و حفظ محیط زیست عنوان کرد.
هم چنان انجینیر خان محمد تکل معین آب وزارت انرژی و آب و خانم جان اورگا نمایند بانک جهانی صحبت کرده و هر کدام ضمن اعلام همکاری افتتاح این مرکز را گام مفید در زمینه روی دست گرفتن یک استراتژی موثر در خصوص مبارزه با حوادث طبیعی عنوان کردند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۰ عقرب ۱۳۹۷

.