dir="rtl"> امضای قرارداد مارکنگ خط رنوی و تکسوی میدان های هوایی ولایات کندوز و نیمروز | Civil Aviation Authority of Afghanistan

امضای قرارداد مارکنگ خط رنوی و تکسوی میدان های هوایی ولایات کندوز و نیمروز

قرارداد مارکنگ خط رنوی و تکسوی میدان های هوایی ولایات نیمروز و کندوز، روز سه شنبه 25 ثور در دفتر مرکزی اداره مستقل هوانوردی ملکی امضا شد.

این قرارداد توسط محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی و نماینده شرکت آپریشن گلوبل که برنده این قرارداده شده است؛ به امضا رسید.
این پروژه که از نظر تخنیکی اهمیت زیاد دارد، بخشی از معیارها و استندردهای لازم برای ایجاد میادین هوایی بوده و اداره مستقل هوانوردی در تلاش است تا تمام میادین هوایی کشور مطابق به معیارهای بین المللی ساخته شده و آماده بهره برداری شود.
هزینه مجموعی این قرارداد 17 میلیون پنجصد هزار افغانی می باشد که از بودجه انکشافی اداره مستقل هوانوردی ملکی پرداخته می شود.
گفتنی که خط رنوی و ترمینل میدان هوایی ولایت کندوز و هم چنان رنوی میدان هوایی ولایت نیمروز قبلاً از سوی اداره مستقل هوانوردی ملکی ساخته شده و آماده بهره داری می باشد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
26 ثور 1397