اداره هوانوردی ملکی ج.ا. پاکستان با صدور نوتم (یادداشت رسمی) باز شدن فضای این کشور به روی پروازهای عبوری منطقه را اعلام کرد. با تاسف بسته بودن ۱۳۵ روزی فضای پاکستان باعث اختلال ترافیک هوایی منطقه و زیان مالی برای اداره هوانوردی ملکی شده بود.
رهبری اداره هوانوردی ملکی ضمن استقبال از این تصمیم ج.ا. پاکستان، متعهد به همکاری با تمام کشورهای منطقه است. ما امیدواریم که با باز شدن فضای پاکستان، پروازهای عبوری و در مجموع ترافیک هوایی منطقه از مسیرهای قبلی (افغانستان – پاکستان – هند) تنظیم شود. در عین حال انتظار رهبری اداره هوانوردی ملکی این است که شرکت های محترم حمل و نقل هوایی هند که پروازهای شان را متوقف کرده بودند، دوباره روند پرواز به افغانستان را از سر بگیرند.
رهبری اداره هوانوردی از حمایت و پیگیری این موضوع از سوی رهبری دولت ج.ا. افغانستان اظهار امتنان کرده و صمیمانه قدردانی می کند. قابل ذکر است که پس از این تمام پروازهای سکتور کابل – دهلی و کابل – ممبیی از مسیر های شرقی کشور انجام خواهد یافت.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۵ سرطان ۱۳۹۸