dir="rtl"> بعد از این هیچ مسافری بدون تست PCR اجازۀ ورود به افغانستان را ندارد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بعد از این هیچ مسافری بدون تست PCR اجازۀ ورود به افغانستان را ندارد

۱۴ ثور ۱۴۰۰
رئیس ادارۀ هوانوردی ملکی و سرپرست‌ وزارت صحت عامۀ کشور، طی نشست مشترک با شرکت‌های هوایی داخلی و خارجی که در افغانستان فعالیت دارند، به منظور جلوگیری از شیوع موج سوم ویروس کرونا تأکید ورزیدند، تست PCR برای مسافرین که از خارج به افغانستان می‌آیند، الزامی بوده و شرکت‌های هوایی مکلف به اجراآت در این زمینه می‌باشند.

فهد داود مومند، رئیس عمومی ادارۀ هوانوردی ملکی به مسئولان شرکت‌های هوایی تأکید کرد که عدم توجه به توصیه‌های وزارت صحت عامه در زمینۀ تست PCR برای این اداره پذیرفتنی نیست و شرکت‌های هوایی مکلف به اِعمال الزامات در این زمینه می‌باشند.
در همین حال داکتر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامۀ کشور نیز ابراز داشتند که بی‌توجهی شرکت‌های هوایی در رابطه به تست PCR، حیات میلیون‌ها شهروند افغانستان را تهدید می‌کند. آقای مجروح اضافه نمود که در همکاری ادارۀ هوانوردی ملکی اجازه نمی‌دهند موج سوم کرونا در افغانستان انتشار یابد.
هم‌چنان مسئولان شرکت‌های هوایی، در راستای عملی‌سازی توصیه‌های وزارت صحت عامه وعدۀ همکاری دادند.
در اخیر، رهبری ادارۀ هوانوردی ملکی و وزارت صحت عامه، پس از استعماع پیشنهادات و نظرات مسئولان شرکت‌های هوایی، در رابطه به تست PCR مسافرینی که از ترکیه به افغانستان دیپورت می‌شوند نیز گفتگو نموده، افزودند که در این راستا از مجاری دیپلماتیک اقدام خواهند کرد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه