dir="rtl"> امضاء مواد نهايي قرار داد كنترول حريم فضايي كشور | Civil Aviation Authority of Afghanistan

امضاء مواد نهايي قرار داد كنترول حريم فضايي كشور

امضاء مواد نهایی قرار داد کنترول حریم هوایی کشور با شرکت RMS در نشست که میان محترم محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی و محترم Glenk Allison معاون شرکت RMSصورت گرفت مواد قرار داد کنترول حریم فضایی افغانستان که از طرف کمیته ملی تدارکات که در راس آن محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد مورد تائید قرار گرفته نشانی و به امضاء رسید. گفتنی است که مراحل تدارکاتی قرارداد کنترول حریم هوایی کشور از چندین ماه بدینسو آغاز و تحت نظر جلالتمآب محترم رئیس جمهور و کمیته محترم ملی تدارکات به پیش برده میشد

.

شرکت RMS از بین چندین شرکت محترم داوطلب خارجی که برای اخذ قرارداد کنترول حریم هوایی کشور آفرهای شانرا ارایه نموده بودند ، بعد از غور و بررسی کمیته محترم ملی تدارکات و حکم مقام عالی ریاست جمهوری موفق به اخذ قرارداد کنترول حریم هوایی افغانستان شده است. قابل ذکر است که هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی تلاش همه جانبه نموده تا پروسه داوطلبی و شناسایی باتوانائی بهتر و شرایط مناسب شرکت خارجی به طور شفاف صورت گیرد، وبتواند با در نظرداشت شرایط دولت جمهوری اسلامی افغانستان کنترول حریم هوایی کشور را به پیش ببرد. باید یاد آور شد که عنقریب قرارداد کنترول حریم هوایی کشور بشکل رسمی فی ما بین اداره مستقل هوانوردی ملکی و شرکت RMS عقد خواهد شد.