پس از تلاش های هیات رهبری اداره هوانوردی ملکی دو خط پروازی جدید از غرب به شرق کشور گشایش یافت. فعال سازی این دو خط پروازی جدید روی تقویت ظرفیت فضای افغانستان برای پروازهای عبوری نقش اساسی خواهد داشت و می تواند روی افزایش مجدد پروازهای عبوری تاثیر گذار باشد.

این در حالی است که مسدود شدن فضای پاکستان موجب کاهش تعداد پرواز های عبوری شد. رهبری اداره هوانوردی ملکی با نگاه استراتژیک و بلند مدت به مساله افزایش پتنسیل و ظرفیت فضای کشور، تلاش هایش را آغاز کرد تا الترنتیف و جایگزین برای ادامه مسدودیت فضای پاکستان البته در بخش پروازهای عبوری ایجاد کند.

با نهایی شدن این تلاش ها و توافق میان ادارات هوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان برای ایجاد مسیرهای عبوری از فضای دو کشور و بعد به چین و آسیای شرقی، مسیر جدید دیزاین و بعد از مکاتبات رسمی، مسیر جدید غرب به شرق امروز (دوشنبه ۸ جولای ۲۰۱۹) با صدور نوتم (یادداشت رسمی اداره) گشایش یافت و این مسیر جدید، در سیستم ناویگیشن منطقه اضافه شد.

علاوه بر این، مسیر دیگر غرب_ شرق که قبلا از دو جانب شرق و غرب از فضای پاکستان عبور می کرد، با اصلاحاتی در غرب و شرق برای اتصال شرق آسیا با غرب آسیا باز شد.

گشایش این دو مسیر هوایی، فاصله پروازها میان شرق و غرب آسیا را کوتاه می سازد و انتظار می رود شرکت های هوایی فلای دوبی، قطر ایرویز و سایر شرکت ها از این مسیر استفاده کنند.

گفتنی است که گشایش این مسیرها با استقبال شرکت ها و انجمن بین المللی شرکت های هوایی (آیاتا) مواجه شده است.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

17سرطان 1398