dir="rtl"> خبرنامه اداره هوانوردی ملکی در مورد استفاده شرکت های هوایی ملکی از رنوی میدان هوایی حامد کرزی و اقدام خلاف اصول شرکت هوایی PIA | Civil Aviation Authority of Afghanistan

خبرنامه اداره هوانوردی ملکی در مورد استفاده شرکت های هوایی ملکی از رنوی میدان هوایی حامد کرزی و اقدام خلاف اصول شرکت هوایی PIA

مطابق به سند 4444 و ضمیمه های شماره 2 و 11 کنوانسیون شیکاگوو طرزالعمل های کنترول ترافیک هوایی کشور به منظور حفظ جریان مصئون و سریع ترافیک هوایی، به همه شرکت های هوایی داخلی و خارجی که در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی فعالیت می نمایند، هدایت داده شده است تا با متابعت از مقررات و طرزالعمل های خدمات ترافیک هوایی افغانستان و با توجه به حجم ترافیک هوایی در میدان متذکره، تمام پروازهای شان را از رنوی فعال (Runway in Use ) که از سوی کنترول تاور میدان هوایی حامد کرزی اعلان می شود، انجام دهند و از در خواست برای پرواز و نشست خلاف جهت به استثنای موارد خاص و اضطراری جدا خود داری نمایند.
هدایت نامه اداره هوانوردی در این مورد به تمام شرکت های هوایی داخلی و خارجی ابلاغ گردیده است. اداره هوانوردی ملکی مصئونیت پرواز ها را اولویت اساسی خود دانسته و از تمام شرکت های هوایی می خواهد تا در زمینه همکاری همه جانبه نموده و به سهم خود اجراات نمایند.
برغم اعلام این موضوع از سوی بخش کنترول ترافیک هوایی کابل به تمام شرکت های هوایی، امروز پرواز شماره PIA250 شرکت هوایی پاکستانی PIA در میدان هوایی حامد کرزی درخواست پرواز از جهت مخالف رنوی فعال را نموده بود که با توجه به وضعیت ترافیک هوایی در میدان هوایی کابل و هدایت های صادر شده قبلی از شرکت خواسته شد تا از رنوی فعال (رنوی 29) مانند سایر شرکت های هوایی استفاده نماید. اما با اصرار شرکت تنها برای امروز اجازه برخاست از جهت مخالف رنوی فعال و مورد استفاده داده شد. مسئولیت معطل نمودن مسافرین برای یک و نیم ساعت در میدان هوایی حامد کرزی بعهده شرکت هوایی PIA بوده و از شرکت هوایی PIA و تمام شرکت های هوایی خواسته می شود تا به مقررات و رهنمود های کنترول ترافیک هوایی احترام گذاشته و موضوعات تخنیکی و مصئونیتی را جنبه سیاسی ندهند. در غیر آن برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
18 قوس 1398