dir="rtl"> ملاقات سفیر اتحادیه اروپا با رئیس اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات سفیر اتحادیه اروپا با رئیس اداره هوانوردی ملکی

 

آقای پیری مایودون‌، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس اداره هوانوردی ملکی ملاقات نمود. در این ملاقات آقای مایودون از پیشرفت ها در سکتور هوانوردی ملکی افغانستان برای خروج از بلک لیست اتحادیه اروپا استقبال نموده و گفت که سپری نمودن مرحله اول تفتیش سازمان ایکاو از سوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان یک گام بزرگ و اساسی برای معیاری سازی سکتور هوانوردی در مطابقت با استاندارد های جهانی است و اتحادیه اروپا از این تلاش ها حمایت می کند.


رئیس اداره هوانوردی ملکی با بیان دست آورد های اداره هوانوردی در عرصه بهبود مصئونیت و امنیت پرواز ها بر ایجاد ظرفیت های تخنیکی اشاره نموده و گفت که با توجه به انکشافات اخیر سیاسی در کشور، هر نوع انتقال مسئولیت در میدان های هوایی باید مسئولانه‌و براساس یک نقشه راه تعریف شده برای انتقال صورت گیرد و قبل از آن ظرفیت های بدیل در بخش های مسلکی بوجود آید.
همچنین در این ملاقات سفیر اتحادیه اروپا وعده داد تا در مورد فراهم سازی فرصت های آموزش و ترینینگ کارمندان بخش های تخنیکی اداره هوانوردی ملکی افغانستان با ریاست های مربوطه در اتحادیه اروپا صحبت نموده و از روند اصلاحات و معیاری سازی در سکتور هوانوردی ملکی افغانستان حمایت نماید.
قابل یادآوری است که در این ملاقات کپتان احمد جاوید شهریار معاون عملیاتی اداره و امانزیب انصاری مشاور ارشد پالیسی نیز حضور داشتند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۵ حوت ۱۳۹۸