dir="rtl"> آغاز پرواز های عبوری شرکت هوایی اتحاد از مسیرهای غرب-شرق جدید در فضای افغانستان | Civil Aviation Authority of Afghanistan

آغاز پرواز های عبوری شرکت هوایی اتحاد از مسیرهای غرب-شرق جدید در فضای افغانستان

امروز شرکت هوایی اتحاد پس از تایید اداره هوانوردی ملکی، پرواز های عبوری این شرکت از فضای افغانستان را با استفاده از کوریدور های جدیدا ایجاد شده غرب-شرق آغاز نمود. قرار است این شرکت هوایی روزانه هشت پرواز عبوری از این کوریدور انجام دهد که موجب افزایش عواید اداره هوانوردی ملکی و نشان دهنده سطح اعتماد شرکت های هوایی به سیستم ایرناویگیشن افغانستان می باشد.
قابل تذکر است که قبلا این پروازها از فضای پاکستان عبور می نمود و اکنون با باز شدن کوریدور های غرب-شرق و دو طرفه شدن این مسیر با توجه به کوتاه بودن مسیر افغانستان، شرکت متذکره تصمیم گرفته است تا بعد از این از فضای افغانستان پروازهای عبوری خود را انجام دهد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۶ دلو ۱۳۹۸