جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یکشنبه (۲۱ میزان) به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.
در این جلسه در کنار سایر مسایل مهم، هدایت مقام عالی ریاست جمهوری در مورد بررسی موضوع تحصیل مقروضیت شرکت های هوایی مورد بررسی قرار گرفت.


داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس اداره هوانوردی ملکی از اجراآت و همچنین مشکلات این اداره در راستای حصول مقروضیت شرکت های هوایی به اعضای جلسه معلومات داده و نیز پیشنهادات خویش را برای حصول مقروضیت ها مطرح کرد.
دراین مورد فیصله شد که در کنار آن بخش از مقروضیت های که از طریق کمیته توظیف شده پی گیری می شود، ادارات مسؤل روند رسیدگی به دوسیۀ مقروضیت های مربوط به شرکت های هوایی را سرعت بخشید و گزارش آن را به اداره هوانوردی ملکی ارائه کنند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۲ میزان ۱۳۹۸