dir="rtl"> اشتراک رئیس اداره هوانوردی ملکی در ویدیو کنفرانس اضطراری روسای هوانوردی حوزه آسیا پاسفیک | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اشتراک رئیس اداره هوانوردی ملکی در ویدیو کنفرانس اضطراری روسای هوانوردی حوزه آسیا پاسفیک

 

سازمان بین المللی هوانوردی جهان و روسای هوانوردی 44 کشور حوزه آسیا پاسفیک طی یک ویدیو کنفرانس وضعیت هوانوردی ملکی این حوزه و راه حل های پیشنهادی برای مقابله با چالشهای موجود در سکتور هوانوردی ملکی را بررسی نمود.
روسای هوانوردی ملکی در این کنفرانس به بیان مشکلات پدید آمده در اثر شیوع ویروس کووید-19 و تاثیرات منفی آن بر سکتور هوانوردی ملکی پرداخته و خواهان هماهنگی لازم برای فایق آمدن بر مشکلات موجود گردیدند.


داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی کشور نیز در این کنفرانس طی بیانیه ای با اظهار غم شریکی با کلیه کشور های متاثر شده از شیوع ویروس کرونا، گفت که در افغانستان نیز تا کنون به تعداد 174 واقعه مثبت ابتلا به ویروس کووید-19 تثبیت گردیده و اما بر اساس معلومات وزارت صحت عامه کشور تمام واقعات وارداتی بوده و هنوز وارد جامعه و مرحله انتقال از یک شخص به شخص دوم نگردیده است.
وی گفت که شرکت های هوایی افغانستان مانند شرکت های هوایی سایر کشور ها از این وضعیت شدیدا متضرر گردیده و فعلا تمام پرواز های بین المللی بغیر از پرواز های خاص برای انتقال مسافرینی که در بیرون گیر مانده اند متوقف می باشد. وی گفت که میدان های هوایی بین المللی افغانستان بروی پرواز های کارگو، پروازهای مواد امدادی و کمکی و نشست و برخاست طیارات به مقاصد تخنیکی باز بوده و اما پرواز های مسافربری تابع اجازه خاص قبلی می باشد.
رئیس اداره هوانوردی ملکی کشور تاکید نمود که خدمات ترافیک هوایی افغانستان همچنان فعال است و هیچ مشکلی برای پرواز های عبوری از فضای افغانستان وجود ندارد. تمام کارمندان بخش های تخنیکی بصورت شیفت و با حد اقل تعداد جهت پیشبرد عملیات هوانوردی و ارائه خدمات تنظیم گردیده اند.
وی گفت که افغانستان تمام تدابیر لازم وقایوی را در نظر گرفته و در سطح میدان های هوایی تیم های صحی برای اسکریننگ مسافرین از آغاز بروز کرونا در چین توظیف گردیده اند. رئیس جمهوری کشور شخصا مدیریت وضعیت را به پیش می برد و کمیته عالی دولتی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در سطح ملی تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد گردیده است که اداره هوانوردی ملکی نیز عضویت آنرا دارا می باشد.
رئیس اداره هوانوردی ملکی کشور در بیانیه خود خواهان اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از توقف کامل فعالیت های هوانوردی در صورت تداوم وضعیت موجود گردید تا میکانیزم های مورد ضرورت مانند صدور تصدیق نامه صحی بری مسافرت در نظر گرفته شود.
یکی از موضوعات اساسی که در این کنفرانس از سوی روسای هوانوردی کشور های اشتراک کننده مطرح گردید، عدم دسترسی شرکت های هوایی به مراکز آموزشی و چک طیارات است که چالش بزرگی در عرصه مصئونیت پرواز ها و مطابقت فعالیت ها با توصیه های ایکاو یا SARPS فراهم می نماید.
رهبری سازمان ایکاو در این کنفرانس به کشور های عضو توصیه نمود تا تدابیر حداقلی را در نظر گرفته و در موارد لازم از استثنائات صراحت یافته در سند 9734 ایکاو استفاده نمایند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
12 حمل 1399