dir="rtl"> امضای قرارداد اعمار مرکز واحد امنیتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

امضای قرارداد اعمار مرکز واحد امنیتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

قرارداد اعمار تعمیر مرکز واحد امنیتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی توسط محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی شهر ممبیی هند به امضا رسید.


ارزش مجموعی این پروژه (ساختمانی و مشورتی) مبلغ ۴۰ میلیون دالر بوده که توسط دولت جاپان از طریق نهاد جایکا تمویل میگردد. جایروس کمپنی مشورتی این پروژه بوده که مسوولیت دیزاین و نظارت از پروژه را دارند. مراحل تدارکاتی ساختن پروژه متذکره عنقریب آغاز میگردد.
این مرکز برای ایجاد سهولت های لازم و مدرن در قسمت بازرسی های امنیتی بخش مسافرین و کارگو مورد استفاده قرار خواهد گرفت. گفتنی است که ارزش مالی قرارداد متذکره ۴۰ میلیون دالر می باشد که از طرف کشور دوست جاپان از طریق موسسه محترم جایکا پرداخت می شود.
محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی هنگام امضای این قرارداد، اعمار مرکز واحد امنیتی برای میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را یک گام مثبت و مفید در خصوص ایجاد سهولت های نوین برای مسافرین و تاجرین کشور یاد کرد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۶ سنبله ۱۳۹۷