دیدار رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی با رئیس شرکت افق شرق و بحث روی سرتفکشن این شرکت

محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی روز یکشنبه 19 جوزا در دفتر کارش با هارون ضیا رئیس شرکت افق شرق و تیم کاری این شرکت دیدار کرد.


دراین دیدار غلام جیلانی وفا معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی، همایون ستانکزی رئیس مصئونیت پرواز، ودیگر اعضای تیم تخنیکی این اداره نیز حضور داشتند.
در این نشست روی سرتفکشن شرکت هوایی افق شرق بحث صورت گرفته و هدف آن بهبود وضعیت تخنیکی و خدماتی شرکت های هوایی داخلی عنوان می شود.
محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی گفت که به منظور تطبیق مقررات، طرز العمل ها و استندردهای جهانی در عرصه هوانوردی ملکی، تمام شرکت های داخلی و خارجی فعال در کشور، مسوولیت دارند و این اداره به صورت دوامدار از چگونگی تطبیق قوانین و مقررات و روند ارائه خدمات برای مسافرین نظارت می کند.
رئیس اداره هوانوردی تاکید کرد که هیچ گونه کم کاری و بی مسوولیتی قابل قبول نبوده و با هر شرکتی که در عرضه خدمات و رعایت تدابیر تخنیکی و مصئونیتی کوتاهی کند برخورد جدی و اصولی صورت خواهد گرفت.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
20 جوزا 1397