dir="rtl"> نشستی در مورد چگونگی تصفیه مقروضیت های شرکت های هوایی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

نشستی در مورد چگونگی تصفیه مقروضیت های شرکت های هوایی

۱۵ ثور ۱۴۰۰
فهد داود مومند، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی، بعد از ظهر امروز چهار‌شنبه، در دفتر کارش با عالم‌شاه ابراهیمی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه به‌منظور تصفیه مقروضیت های شرکت‌های هوایی صحبت و گفت‌وگو نمود.
در این نشست که امانزیب انصاری، معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی، عزیزنور احمدزی، رئیس تنظیم عواید، محمد امان مطهری، آمر تنظیم عواید این اداره و رئیس عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه نیز حضور داشتند، دو طرف در مورد چگونگی حصول و تصفیه مقروضیت های شرکت های هوایی بحث و تبادل نظر نمودند.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی تاکید نموده گفت: در حصول قروض از شرکت های هوایی باید جدیت لازم در نظر گرفته شود و شرکت های هوایی مقروض هرچه زودتر تصفیه‌ی مقروضیت نمایند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه