dir="rtl"> رئیس جمهور غنی کمره های امنیتی و سیستم جدید میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را افتتاح نمود | Civil Aviation Authority of Afghanistan

رئیس جمهور غنی کمره های امنیتی و سیستم جدید میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را افتتاح نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز اتاق کنترول میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را که با کمره های امنیتی و سیستم جدید مجهز می باشد و به کمک مالی کشور آلمان ساخته شده است، با قطع نوار افتتاح کرد.
در مراسمی که بدین مناسبت در تالار میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برگزار شده بود، رئیس جمهور در صحبت هایش فعال سازی اتاق کنترول میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را یک گام فوق العاده مهم دانست.
وی افزود که با فعال شدن کمره های امنیتی و سیستم جدید میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، به امنیت و مصئونیت جان و مال مسافرین در میدان هوایی توجه بیشتر صورت می گیرد و جلو قاچاق مواد مخدر گرفته می شود.
رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش از پولیس آلمان و تمام ادارات میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که در فعال سازی و پیشبرد این سیستم همکاری و تلاش کرده اند، تشکر نمود.