dir="rtl"> تعهد رهبری اداره هوانوردی ملکی به گزارش دهی شفاف و روشن به ملت | Civil Aviation Authority of Afghanistan

تعهد رهبری اداره هوانوردی ملکی به گزارش دهی شفاف و روشن به ملت

داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که این اداره برای ایجاد یک اداره مؤثر و کارا و اصلاحات اساسی برای ایجاد شفافیت و حساب دهی شفاف و همه‌جانبه به ملت و نهادهای مسئول متعهد بوده و اقدامات اساسی را در این زمینه انجام داده است.
اداره هوانوردی ملکی با توجه به تفتیش سازمان ایکاو و ضرورت معیاری سازی این اداره در مطابقت با استندرد های بین‌المللی و ارائه خدمات مؤثر برای شهروندان کشور، به تداوم اصلاحات در بخش‌های مختلف متعهد بوده و به‌افتخار یاد می‌کند که این اداره جزء معدود ادارات مهم عوایدی در سطح کشور می‌باشد که این افزایش درآمد و عواید مالی، نشان‌دهنده کاهش فساد اداری است. رهبری اداره هوانوردی ملکی، متعهد است که در قالب استراتیژی اصلاحات و مبارزه با فساد اداری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، برنامه‌های مبارزه با فساد را در عرصه‌های کاری این اداره طرح و مورد تطبیق قرار خواهد داد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۸ حوت ۱۳۹۸