dir="rtl"> دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با رئیس کمپنی تیتراتیک | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با رئیس کمپنی تیتراتیک

محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی امروز دوشنبه 14 جوزا در دفتر کارش با جک ویپین رئیس کمپنی تیتراتیک دیدار کرد.


این دیدار به تعقیب دیدارهای قبلی در مورد امکان سنجی (feasibility study ) شش پروژه که قرار است در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی راه اندازی شود؛ گفتگو شد.
در این گفتگو در مورد لایحه وظایف پروژه ها، در مورد مسائل تخنیکی این پروژه ها مانند دیزاین ابتدایی، جهت آماده سازی اداره در پروسه تدارکاتی و همچنان در باره تاریخ تکمیل پروژه ها و یا تسلیم دهی راپور های نهایی پروژه ها بحث و گفتگو گردید.
قابل یاد اوری است که شش پروژه که قرار است در میدان هوایی بین المللی حامدکرزی تاسیس شود مطالعه امکان سنجی ان توسط کمپنی تیتراتیک، و تمویل ان توسط USAID صورت میگیرد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
14 جوزا 1397