dir="rtl"> دیدار رئیس اداره هوانوردی ملکی با رئیس بخش رشد اقتصادی USAID | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس اداره هوانوردی ملکی با رئیس بخش رشد اقتصادی USAID

محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی بعد از ظهر امروز ( سه شنبه ۱۹ سرطان) در دفتر کارش با آقای لورین ستودرد رئیس بخش رشد اقتصادی دفتر USAID و تیم همراه اش دیدار و گفتگو نمود.


در این دیدار دوطرف پیرامون پروژه های مختلف هوانوردی ملکی از جمله ایجاد کوریدورهای جدید هوایی جهت توسعه و افزایش مبادلات تجارتی افغانستان با سایر کشورها، پروژه مطالعاتی تخنیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، نصب اسکنرها در دروازه های ورودی این میدان هوایی به منظور ایجاد سهولت برای مسافرین واموال تجارتی، تامین امنیت بهتر میدان هوایی و تمویل بخش دوم پروژه هواشناسی، بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در رابطه به موضوع مفصل صحبت نموده و گفت سکتور هوانوردی ملکی در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و ازکمک های USAID جهت انکشاف و توسعه سکتور هوانوردی ابراز قدردانی نمود.
در مقابل آقای لورین ستودرد گفت که USAID به کمک هایش در بخش هوانوردی ملکی ادامه خواهد داد و توسعه سکتور هوانوردی ملکی افغانستان میتواند زمینه گسترش تجارت افغانستان را با سایر کشور ها فراهم نمایند.
قابل یادآوری است که USAID ازجمله نهاد های همکار با اداره هوانوردی ملکی است که در انکشاف و توسعه سکتور هوانوردی ملکی در افغانستان کمک های زیادی را نموده است.
آمریت اطلاعات وارتباط عامه
۱۹ سرطان ۱۳۹۷