dir="rtl"> فعال شدن سیستم های نظارت راداری نوع WAM/A-DSB | Civil Aviation Authority of Afghanistan

فعال شدن سیستم های نظارت راداری نوع WAM/A-DSB

فعال شدن سیستم های نظارت راداری نوع WAM/A-DSB
دستگاه های رادار کشور موسوم به WAM/A-DSB که از قبل فعال شده بود؛ بعد از تکمیل شدن مراحل باقی مانده تخنیکی مورد بهره برداری قرار گرفت.
این سیستم بعد از ارزیابی مصئونیتی، اتخاذ اقدامات لازم در بخش آموزش پرسونل و هماهنگی میان بخش های عملیاتی و حفظ و مراقبت روز پنجشنبه (۱۱ اپریل ۲۰۱۹) عملآ مورد استفاده قرار گرفت.
این سیستم برای ارائه خدمات کنترول ترافیک هوایی با نظارت راداری (Surveillance) به پرواز های که در ارتفاعات ۳۰ هزار فت و بالاتر از آن در فضای افغانستان پرواز می‌کنند؛ مورد استفاده قرار می گیرد.
با فعال شدن آن تمام طیاره های عبوری از فضای کشور و آنعده طیاره های که در ارتفاع ۳۰ هزار فت و بالا تر پرواز می‌کنند از خدمات این سیستم مستفید می شوند.
ایجاد و فعال سازی این سیستم یک دست آورد خوب در عرصه ارایه خدمات معیاری و مصئون در بخش کنترول ترافیک هوایی به پروازها در حریم هوایی افغانستان محسوب می شود.
این سیستم ظرفیت ترافیک هوایی کشور را افزایش داده و باعث تقویت سکتور هوانوردی در بخش تخنیکی و اقتصادی خواهد شد و در عین حال در تشویق شرکت های هوای دنیا برای اجرای پرواز های بیشتر از طریق فضای کشور تاثیرات مثبت خواهد گذاشت.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۲ حمل ۱۳۹۸