dir="rtl"> برگزاری ورکشاپ دو روزه در اداره مستقل هوانوردی ملکی با موضوع منع خشونت علیه زنان از نظر اسلام | Civil Aviation Authority of Afghanistan

برگزاری ورکشاپ دو روزه در اداره مستقل هوانوردی ملکی با موضوع منع خشونت علیه زنان از نظر اسلام

در ورکشاب دو روزه که از طرف اداره مستقل هوانوردی ملکی به همکاری انجمن اجتماعی کرامه برای حمایه و حقوق بشر برگزار شده بود؛ ده ها تن از کارمندان این اداره شرکت کرده بودند.
منع خشونت علیه زنان از دیدگاه اسلام موضوع اصلی این ورکشاپ بود. افزون به این،‌ روی موضوعات مختلف حقوق بشری از جمله جندر و قانون منع خشونت علیه زنان نیز در این ورکشاب صحبت شد و تاکید صورت گرفت که در راستای محو خشونت علیه زنان و ارتقای سطح توانمند زنان گام های موثر و جدی برداشته شود.


داکتر قاسم وفایی زاده معاون پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی در آغاز این ورکشاب روی نقش زنان در بخش های مختلف مدیریتی و توانمند سازی زنان صحبت کرد.
داکتر وفایی زاده افزود که زنان رول حیاتی و اساسی را در تمام عرصه های زندگی از جمله بخش های کاری و مدیریتی دارند به همین دلیل آنان متعهد اند که در زمینه تقویت جایگاه زنان در این اداره کار کنند.
او تصریح کرد که دولت باید در امر ایجاد فضای خوب کاری و مصئون و هم چنان محو خشونت علیه زنان و آگاهی دهی از حقوق برنامه ها و ورکشاپ های را راه اندازی کنند.
در ادامه لطیفه سحر ناطق امر جندر اداره مستقل هوانوردی ملکی صحبت کرد. او گفت که باید زنان در تمام سطوح حکومتی نقش داشته باشد و در تصمیم گیری های بزرگ کشوری سهیم باشد.
لطیفه سحر افزود: خشونت علیه زنان پدید است که در هر جامعه وجود دارد و ما نیاز این هستیم که در امر محو خشونت علیه زنان یک برنامه دراز مدت و بنیادی را طرح کنند.
او از انجمن اجتماعی کرامه برای حمایه و حقوق بشر که این ورکشاپ را دو روزه به همکاری آنان برگزار شده بود؛ سپاسگزاری کرد.
شماری از کارمندان اداره مستقل هوانوردی ملکی که در این ورکشاپ دو روزه شرکت کرده بودند؛ برگزاری یک چنین برنامه ها را مفید دانسته و آنرا آموزنده خواندند.
در پایان این ورکشاپ حاجی عبدالباقی اثیر سرپرست ریاست منابع بشری اداره مستقل هوانوردی ملکی صحبت کرده و بر حضور بیشتر زنان در سطوح مختلف مدیریتی این اداره تاکید کرد. او گفت که ما متعهد و مشوق جذب بیشتر زنان در بست های اداری مربوط به اداره مستقل هوانوردی ملکی هستیم.
در پایان تصدیق نامه های شرکت در این ورکشاپ برای اشتراک کنندگان توزیع شد.
امریت اطلاعات و ارتباط عامه