dir="rtl"> میدان هوایی خوست بزودی به ‌بهره برداری سپرده میشود | Civil Aviation Authority of Afghanistan

میدان هوایی خوست بزودی به ‌بهره برداری سپرده میشود