گزارش خلاصه کارکرد سال 1398 اداره هوانوردی ملکی

4 چهارم:تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
شماره فعالیت هایا ساسی شاخص های جزئی پلان شده فیصدی پیشرفت شاخص در ربع فیصدی پیشرفت عمومی نتایج بدست آمده اسناد و شواهد حمایوی
4.1 نشر اطلاعات در مورد اداره و فعالیت های آن به شمول پلان ها و گزارش های کاری و گزارش از نتائیج فعالیت های نظارتی از قبیل نظارت از اجراآت  و تفتیش میدان ها و شرکت های هوایی در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات نشر تمامی 17 مورد اسناد و اطلاعات توسط اداره در ویب سایت رسمی اداره حد اقل ساعت دو بار ۱۷ مورد ۱۷ مورد شهروندان به آسانی به اطلاعات از اداره و فعالیت های آن دسترسی پیدا می کنند تمام معلومات که عمومی بوده و نشر آن کدام مشکل امنیتی و قانونی نداشته مطابق به قانون نشر و به دسترس همگان قرار داده شده است. البته مواردی نیز وجود دارد که جهت ارسال مواد آن جهت نشر از بخش های مربوط تقاضا شد ه است که در صورت در دسترس قرار گرفتن مواد نشر خواهد شد.

تمام شکایات و تقاضاهای شهروندان که از طریق فضای مجازی مثل وب سایت و فسبوک رسیدگی در یک فارمت به مقام اداره جهت اجراآت ارائه شده است.

در ضمن تمام اسناد شامل قانون، مقررات و طرزالعمل هاجهت دسترسی مردم، به وب سایت اداره نیز نشر شده است.

4.2 ایجاد مرجع اطلاع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطلاع دهندگان فساد اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع اطلاع گیری داخلی برای تنظیم اجرآت آن مرجع اطلاع گیری ایجاد شد ۲۵ فیصد ۲۵ فیصد اولویت بندی تمام پروژه های اداره هوانوردی مطابق به ضرورت های توسعوی طرز العمل درجه بندی اطلاعات به صورت پیش نویس به همکاری ریاست محترم قوانین و معاهدات بین المللی آماده شده و طی مراحل قانونی آنرا ریاست نامبرده انجام خواهد داد.

تمام شکایات و تقاضاهای شهروندان به صورت هفته وار به مقام محترم عمومی گزارش داده شده و تعداد آن به ده ها مورد می رسد.

و در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ۱۲ شکایت به این آمریت مواصلت نموده است که اکثراَ در مورد تاخیر پروازها در میدان های هوایی، جذب اشخاص غیر مسلکی در میدان های هوایی، افزایش قیمت تکت توسط شرکت های هوایی و نحوه ارایه خدمات در میدان های هوایی می باشد.

طرزالعمل ایجاد شده ۲۵ فیصد
تعداد موارد اطلاع دریافت و رسیدگی شده ۲۵ فیصد

گزارش ویژه:
نگاهی به برنامه های توسعه ای میدان هوایی ولایت خوست
خوست یکی از ولایت های مرزی کشور است که در جنوب شرق افغانستان موقعیت دارد. نخستین اقدام برای ساختن میدان هوایی این ولایت در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. هدف از گذاشتن سنگ تهداب این میدان ایجاد سهولت در بخش ترانسپورت هوایی و تامین ارتباط مردم ولایت خوست با مرکز و سایر ولایات افغانستان گفته می شود.
میدان هوایی ولایت خوست در پنج مرحله و به ارزش مجموعی یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون افغانی از بودجه انکشافی اداره هوانوردی ملکی تهداب گزاری شد.
در مرحله اول اعمار دیوار احاطه (فینس) میدان هوائی به طول (11) کیلومتر، به ارتفاع (3) متر همرا با شش باب گارد تاور به قیمت مجموعی (84.72) میلیون افغانی به تاریخ (25/04/1391) 100% شد.
مرحله دوم تست خاک میدان هوائی به منظور دیزاین اعمارخط رنوی ، تکسوی و رمپ، تعمیر ترمینل و تعمیر اطفائیه به قیمت مجموعی یازده میلیون افغانی به تاریخ 20/4/1391 تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
مرحله سوم طرح و دیزاین خط رنوی، تکسوی و رمپ میدان هوائی توسط گروپ انجینیران وزارت و وهوانوردی وقت بتاریخ (17/05/1391) تکمیل شد که هزینه آن بالغ به (729.18) ملیون افغانی می شود.
خط رنوی با ابعاد طول ۲۶۶۹ متر و عرض ۴۵ متر
تکسوی با ابعاد ۱۰۰ متر طول و ۳۰ متر عرض
رمپ با ابعاد ۱۰۰ متر طول و ۵۰ متر عرض
پارکینگ وسایط ۶۰ متر طول و ۱۴ متر عرض
طول دیناج مجموعی ۶۲۰۰ متر مربع
مرحله چهارم در این مرحله برای میدان هوایی ولایت خوست تعمیر اطفائه، تعمیر اداری، تعمیر کنترول تاور، سرک حلقوی جغلی، سرک داخلی اتصالی اسفالتی و سیل برها به قیمت مجموعی (73) میلیون افغانی افغانی تکمیل شد.
مرحله جدید:
در حال حاضر کار توسعه میدان هوایی ولایت خوست از سوی اداره هوانوردی ملکی جریان دارد. به همین منظور قراراست بیش از ده هزار جریب زمین استملاک شده که شامل برنامه های توسعه این میدان می باشد، استملاک و در تاسیسات میدان هوایی ساخته شود.
در حال حاضر کار روی ساخت تعمیر ترمینل، ساختمان بخش کنترول ترافیک هوایی و اپرون میدان هوائی خوست به قیمت مجموعی بیش از ۹۹۱ میلیون افغانی از بودجه انکشافی اداره هوانوردی ملکی جریان دارد و کار آن با فیصدی های متختلف پیش رفته است.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
میزان ۱۳۹۸