دکارموندنې اعلان

د ختم نيټه: د سهار ۱۰:۰۰ بجي ۳۰ سپتمبر ۲۰۱۸
د هوايي چلند د امنيت مامور
تش ځاي – د هوايي چلند د امنيت مامور
د ملکي هوايي چلند اداره )د اوليف ګروپ کمپني له طريقه( د کابل، مزار، هرات او کندهار په
هوايي ډګرونو کي د امنيت مامور به بست چټک کاري فرصت. تاسو د يو ښونيز شوي هوايي ډګر
امنيتي مامور په توګه د تائيد شوي نړيوال معياراتو پر اساس د امنيتي تدابير نظارت او کاروونه
کوي.
د هوايي چلند مامورين د هوايي ډګر د کارکوونکو او مسافرينو د هره ورځ امنيتي پلټني چه د
افغانستان له هوايي ډګرونو څخه تيريژي مسئول دي. د يو امنيتي مامور په صفت تاسو لاندي
مسئوليتونه لري:
 د غير قانوني کړنو پر وړاندي د هوايي ډګر ساتنه او مخنيوي
 عوام خلکو سره د خونديتوب او امنيت په برخه کي مرسته
د هوايي چلند امنيت په برخه کي يو وظيفوي
راتلونکي سمبالول
هتکلي کاري لاره
• د هوايي چلند د امنيت مامور
• د هوايي چلند د پلتني د امنيت مامور
• د هوايي چلند د امنيت سوپروايزر
• د هوايي چلند د امنيت لارښود
• د هوايي چلند د امنيت اجرائيوي مدير
• د هوايي چلند د امنيت عملياتي مدير
غوښتني
• عمر: ۲۱ تر ۳۵ کال )نارينه او ښځينه(
• کم تر کمه ۱۲ ټولګي
• د هوايی چلند انستيتوت فارغين او پوهنتون
پاس ته اولويت
• خبري کول، لوستل او ليکل د انگليسي ژبي
حتمي دي )په دي برخه کي آزموينه اخيستل
کيژي(
خپله اړوند سندونه نژدي هوايي ډګر ته ورکړي:
 کابل
 مزار
 هرات
 قندهار
خپل سي وي په لاندي برښناليک وليژي:
j1-afghanistan@constellis.com
د شروع نيټه: ۱۸ سپتمبر ۲۰۱۸ کال