dir="rtl"> مسئولیت های مسافرین در هنگام سفر با طیاره | Civil Aviation Authority of Afghanistan

مسئولیت های مسافرین در هنگام سفر با طیاره

1.                       اجازه بررسی و چک لوازم توسط مامورین امنیتی در میدان هوایی و رعایت نظم و دسلپین هنگام بررسی های امنیتی

2.                       اگر قرار است یک بیگ دستی خویش را که حاوی لوازم ضروری شماست به داخل هواپیما ببرید؛ سعی کنید تا حد ممکن این بیگ کوچکترین بیگ شما باشد.

3.                       به تمامی توصیه هایی که قبل از پرواز به شما داده می شود توجه کنید.

4.                       احترام و رعایت حق مسافران در جریان سفر یکی دیگر از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.

5.                       از ضربه زدن به صندلی و اطراف محل نشستن خودداری کنید.

6.                       رعایت بهداشت وحفظ الصحه در جریان سفر یک امر ضروری می باشد.

7.                       در حین استفاده از دستشویی زمان استفاده را کوتاه و مساله حفظ الصحه را رعایت کنید.

8.                       زمان ترک طیاره هم آداب و معاشرت را رعایت کنید تا تمام مسافرین به راحتی بتوانند از طیاره پایین شوند.