د هوایي حمل او نقل د مؤسسو جوړول

حقیقي او حکمي اشخاص (کورني وي که بهرني) کولای شي تر دغو شرایطو لاندې د هوایي حمل او نقل مؤسسه جوړه کړي:

۱-له اړوندې ادارې څخه د پانګې اچونې د فعالیت جواز لرل.

۲- د الوتنې د مصؤنیت  د مدیریت په ګډون د بشپړو فني اوادارې تشکیلاتو لرل.

۳- د هوایي حمل او نقل د مؤسسې د اساسنامې لرل.

۴-د مؤسسې د عملیاتو لارښود کتاب ( آپریشن منرال) لرل.

۵-په مرکز یا ولایاتو کې د فعالیت مرکز (مرکزي بیز) او د هېواد دننه او بهرکې د نماینده ګیو د تشکیلاتو لرل.

۶-د منظم سوداګریز پلان (بزنس پلان) لرل.

۷-د امنیتي پروګرام لرل.

۸-د ملکي هوایي چلند د نړیوال سازمان (ICAO) له خوا د مؤسسې ثبت او د درې توریز کود ټاکل.

۹-د الوتکو د ډول او د الوتنو د ډول مشخصول (مسافر یا کارګو).

۱۰-د دوه میلیونو امریکایي ډالرو معادل په د افغانستان بانک کې د ضمانت وړاندې کول.

۱۱-د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې د تایید لرل.

د فعالیت د جواز شرطونه:

د خصوصي هوایي حمل او نقل مؤسسې مکلف دي د هوایي شرکت (AOC) د فعالیت د جواز لیک د صدور له نېټې څځه د شپږو میاشتو د مودې په ترځ کې لاندې شرایط بشپړې کړي:

د ملکي هوایي چلند د نړیوال ستندرد مطابق له ټولو ځانګړتیاوو سره د دوو وزرو الوتکو د ملکیت سندونو وړاندې کول.

۲-له پنځلسو کلونو لږ د استهلاک د دورې د لرونکې الوتکې لرل.

۳-د اروپایي اتحادیې د ملکي هوایي چلندد مقاماتو تایید.

۴-د الوتکو په تخنیکي ډیپو(ستور) سمبالتیا.

۵-له ځمکې څخه ځمکې او له ځمکې څخه هوا ته د ملکي هوایي چلند د مخابره وي وسایلو لرل.

۶-د ملکي هوایي چلند د نړیوالو مقرراتو مطابق د مؤسسې د الوتکو، مسافرینو او د الوتنې د عملي د بیمې د سندونو لرل.

۷-د تخنیکي سندونو، د الوتنې د وړتیا د تصدیق لیک، د الوتکو د غږ ثبت، او د الوتنې د عملي لایسنس لرل.

۸-د تشکیل مطابق د مسلکي پرسونل استخدامول او د فترونوفعالول.

۹-د الوتکو د ساتنې او ځارنې د منل شوې پروګرام لرل.

۱۰-د ملکي هوایي چلند د نړیوالومقرراتو مطابق د الوتکو د مصؤنیت دپروګرام لرل.

۱۱-د نړیوال هوایي ترانسپورت په انجمن (IATA) کې د مؤسسې د ثبت د سندونو لرل.

۱۲-د مؤسسې د پیلوټانو د آمر (جیف پیلوټ) د مسلکي او تجربوي سندونو وړاندې کول.

۱۳-د نړیوال ملکي هوایي چلند د مقرراتو مطابق د نورو ضروري سندونو وړاندې کول.