د ملکي هوایي چلند اداره د نړیوالي ملکي هوایي چلند ادارې (ایکاو) لخوا د تفتیش مرحله پاي ته ورسیده

د ملکي هوایي چلند اداره د نړیوالي هوایي چلند ادارې لخوا د دسمبر د ۱ څخه تر ۱۹ پوري د تفتیش مرحله ترسره شوه.
دا تفتیش چې د desk top audit په نوم وه چې غیرې حضوري یا په انلاین توګه ترسره شوه. عموماً د قانون جوړونې اړوند برخې، طرزالعمل، لارښوونې، منولونه، تشکیلات، او د ایکاو سازمان د معیارونو په برخه کې پلټنه وکړه


دا تفتیش د ملکي هوایي چلند په اداره کې په لاندې برخو کې ترسره شو.
د قوانینو ریاست LEG
د بشري سرچینو ریاست ORG
د لایسنسینګ ډیپارټمنټ PEL
د عملیاتو ډیپارټمنټ OPS
د پرواز د قابلیت ډیپارټمنټ AIR
د هوایي ټرافیکو د خدماتو د تنظیم ریاست ATM
د پلټنې او ژغورنې چوپړتیاوو ریاست SAR
د تخنیکې خدماتو ریاست CNS
د هواپیژندنۍ ریاست MET
د هوایي ډګرونو ریاست AGA
تمه کیږي چې ددې پلټنې پایله چې د نړیوالي ملکي هوایي چلند ادارې لخوا درې میاشتې وروسته د هیواد ملکي هوایي چلند ادارې ته واستول شي د هیواد د هوایي چلند ادارې معیاري کولو په لور یو مثبت ګام وي.
د معلوماتو او عامه اړیکو آمریت
۲۸ د لیندۍ ۱۳۹۸