د ملکي هوایي چلند ادارې عمومې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایي زاده د اردن شاهي هیواد د Queen Noor پوهنتون معاون او Aero Gulf Aviation Services لېدنه او خبرې اترې وکړي.


په دغه لېدنه کې د ملکي هوایي چلند ادارې کارکونکو ته د مسلکې روزنې او د ملکي هوایي چلند انستیتوت ته پراختیا ورکول د نړیوالي ملکي هوایي چلند سازمان د معیارونو او کیفیت سره سم د معیاري او تخنیکي روزنې په پروګرامونو بخث وشو.
همداراز په دې لېدنه کې ددې دواړو نړیوالو سازمانونو همکاريو په اړه هم بحث وشو چې په نړیواله سطحه جواز او د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان اعتبار او ددې سازمان دایمي غړیتوب هم لري.
دغو دواړو ادارو د ملکي هوایي چلند ادارې سره د همکاريو د ژمنې ترڅنګ د ملکي هوایي چلند انسټیټیوټ د همکارې او پراختیا لپاره یو واضح او جامع پلان په جوړولو سره هوکړه وکړه.
د معلوماتو او عامه اړیکو آمریت
۱۸ د سرطان ۱۳۹۸