د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې عمومي مشر په کابل کې د آلمان د میشتو مسؤلینو سره وکتل

د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي په کابل کې د آلمان د میشتو مسؤلینو سره لېدنه او خبرې کړی. ښاغلی حبیبي په دې ناسته کې وویل؛ ورځ په ورځ د وخت په تېرېدو سره د افغانستان د هوایي چلند د نظام په برخه کې په هوایي میدانونو کې د پرمختیا او د غوره خدمات د وړاندې کولو زمینه برابره کېږي.


په همدې توګه د خبرو په ترڅ کې د هوایي چلند په برخه کې دمشاورینو استخدامول او د هوایي میدانونو د پرمختیا لپاره د هماهنګۍ په تړاو خبرې وکړې.

د عامه اړیکو او اطلاعاتو آمریت
۱۳۹۷ د وری ۵