د CHAMP دفتر له مسؤلینو سره د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر لېدنه

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي دCHAMPدفتر له مسؤلینو سره د خپل کار په دفتر کې وکتل. نوموړې دفتر د USAID له هغو پروژو څخه ده چې په افغانستان کې د تازه او وچ مېوې د صادراتو په برخه کې د کرنې وزارت په همکارۍ سره فعالیت لري.

 

 

 

 

 

 

په دې کتنه کې د هوایي ترانسپورت له لارې د صادراتو په اړه همداسې د کارګو په برخه کې د امنیتي نوي دستګاوې انستالیشن«نصبول» په اړه یې سره غږېدلی. د هېواد په نړیوال هوایي ډګرونو کې د کارګو په برخه کې پراختیا او آسانتیاوې د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې له کاري لومړیتوبونو څخه ده چې په پلي کېدو سره به یې صادراتو ته پراختیا ورکړل شي.
د عامه اړیکو او اطلاعاتو آمریت
۱۳۹۶ د کب ۲۶