د جاپان هېواد د بهرنیو په چاروکې د دولت له وزیر سره د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر لېدنه

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د جاپاني هیات سره، د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه لېدنه وکړې. په دې کتنه کې ښاغلی حبیبي جاپاني پلاوې ته د ستاینلیک په اهداکولو سره  د دوی له مرستو څخه قدرداني کړ.

همداراز د جاپان هېواد له لورې د نورو پروژو  د پیلولو غوښتونکې شو ویې ویل؛ جاپاني پانګوالو د خصوصي عامه- مشارکت د برنامې له لارې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې پانګونه وکړي.

په مقابل کې د جاپان هېواد پلاوې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګرکې د امنیتي مرکز له جوړیدو خبر ورکړ.

د عامه اړیکو او اطلاعاتو آمریت

۱۳۹۶ د وری ۱۹