د جوزجان والي سره د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر لېدنه

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبيد جوزجان والي له ښاغلیلطف الله عزیزيسره وکتل. په دي کتنه کې د هغه ولایت د هوایي ډګر د پراختیا په اړه سره خبري کړي

دي له هغې جملې نه د فینس، د رنوې خط او د ترمینل جوړولو په اړه خبري کړي دي دي.

د عامه اړیکو او اطلاعاتو آمریت

۱۳۹۷ د غبرګولې ۲