د اروپا د اتحادیې له تور نوم لړ څخه د افغانستان هوایي شرکتونه د راویستلو په هکله خبرې

د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې پلاوې ددې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي په مشرۍ، د مصؤنیت پرواز رییس او په ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان کې د افغانستان د هوایي چلند په بر خه کې دایمي استازې په شمول، د ICAOاتحادیې د تور لیست نه د افغانستان هوایي شرکتونه د راویستلو په موخه د بلحیم هېواد بروکسیل ښارته ولاړل.

په هغه ناسته کې ښاغلې محمود شاه حبیبي په افغانستان کې د هوایي چلند په برخه کې د مصؤنیت پرواز په هکله د اروپا اتحادیې د هوایي چلند دفتر پوښتنوته په ځواب کې مالومات وړاندې کړ او ویې ویل چې به په ټاکلې وخت کې غوښتل شویو اسنادو نوموړې اتحادیې ته ورولېږي. دغې پلاوې څرګنده کړه چې د افغانستان دولت به د هوایي چلند په برخه کې د Re-Certificationمعیارونه عملي کړي همداسې د هوایي چلند په برخه کې د افغانستان له لورې د شویو اقداماتو په اړه خبرې کړ.

د اروپا اتحادیي او آریانا هوایي شرکت هم په دې ترڅ کې د Re-Certification پر بشپړولو او عملي کولو کې ټینګار کړی. د اروپا د اتحادیې کمیسیون د مصؤنیت پرواز په برخه کې د شویو اقداماتو او پرمختګو څخه خوښۍ څرګنده کړه اوویې ویل؛ دغې مالومات د دې اتحادیې د نورو غړو سره به شریک کړي او په افغانستان کې د مصؤنیت پرواز په برخه کې د شويو اقداماتو د څېړنې په موخه به ځانګړې پلاوې افغانستان ته راولېږي.

د عامه اړیکو او اطلاعاتو آمریت

۱۳۹۶ د سلواغه ۲۸