د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر د اروپا د اتحادیي سفیر سره لېدنه

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشرمحمود شاه حبیبي، په کابل کې د اروپا د اتحادیي استوګن سفیر ښاغلې Pierre Mayaudon او د مرستیال سفیر George Cunningham سره لېدنه او خبري کړ. په پیل کې ښاغلې حبیبي د افغانستان د ملکي هوایي چلند په هکله بشپړ مالومات وړاندې کړه او په تفصیل سره یې خبرې کړ او په هېوادکې یې د ملکي هوایي چلند خورا اهمیت لرونکې وباله. د خپل خبرو په ترڅ کې یادونه وکړه چې؛ دغې ادارې مخکې د اروپا اتحادیي ته مکتوب لېږلی دی، چې د افغانسنتان د ملکي هوایي چلند سکتور، د دغې اتحادیي د تور لیست نه راوکاږل شي او په دې اړه یې د مقابل لورې څخه د همکاریو غوښتونکې شو. وروسته د اروپا د اتحادیي سفیرخبرې کړاو د دغې کتنې څخه یې خوښۍ څرګنده کړه او ژمنه یې کړ چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند د تور لیست نه، د خروج په اړه به یې همکاري وکړي.
د عامې اړیکو او اطلاعاتو آمریت
۱۳۹۶ د لړم ۸