د ملکي هوايي چلند ادارې عمومي رئیس ډاکتر محمد وفایي زاده د ملکي هوایي چلند انسټیټیوت بهرنی استادان د اوږدمهاله همکارۍ لرلو له امله تقدیر کړل.

د دې ادارې عمومي رئیس د ملکي هوايي چلند انسټیټیوټ د رئیس محمد نسیم صمیم په کډون څو تنه بهرنی استادان چې د ۰53 او ۰54 کورسونه او همدارنګه د ملکي هوايي چلند انسټیټوټ کې مسلکي مضامین تدریس، ښه همکاري، او مهم رول لوبولی وه تقدیر کړل.
د معلوماتو او عامه اړیکو آمریت
۱۹ د چنګاش ۱۳۹۸