په افغانستان کې د نړیوال بانک له استازو سره د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر لېدنه

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشرمحمود شاه حبیبي نن « سه شنبه د غویې ۱۸» له غرمې مخکې د نړیوال بانک له استازو سره د خپل کار په دفترکې وکتل؛ په دې کتنه کې د دې ادارې د هواپېژندنې د ریاست مشر سید رضا موسوي هم حضور درلود. د کتنه په ترڅ کې د نړیوال بانک په استازیتوب ښاغلی مکوتوسوا د هواپېژندنې او طبیعي پېښې په اړوند د نړیوال بانک  د پرمختیایېبرنامې په هکله مالومات وړاندې کړ، تر هغه وروسته د نړیوال بانک کارکوونکېمېرمن اراتبیلی په افغانستان کې د شوې فرصتونه او د سیمییز همکارۍ د اهمیت په هکله د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر ته مالومات وړاندې کړه.

 

 

 

 

همداراز د کتنه په ترڅ کې د اوبو او انرژۍ وزارت نه د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې ته د هوا پېژندنې استېشنونه د انتقال په اړه خبري وشوې. وروسته د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر د هوا پېژندنې په برخه کې د شوې پرمختګ او شتهفرصتونو په هکله خبرې کړویې ویل؛ دغه اداره د نړیوالو مرستندویو سره همکار ده او دوی ته یې د کاري فرصتونواو آسانتیاوې زمینه برابره وي.

هغه دWMO-WORLD BANK-USAIDسازمانونو او د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې ترمنځ د هماهنګۍ غوښتونکې شو او د هواپېژندنې د استېشنونو د انتقال په تړاو د اراضي عالي شورا پر پرېکړه ټیګاروکړ.

د یادولوده چې د هواي چلند په نړیوال سیسټم کې هواپېژندنه ځانګړې اهمیت لري. له نیکه مرغه په دې برخه کې د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې له خوا د پرمختیا زمینه برابره شوې ده.

د عامه اړیکو او اطلاعاتو آمریت

۱۳۹۷ د غویې ۱۸