د ملکي هوایی چلند ادارې عمومي رئیس د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د مختلفو برخو څخه لیدنه وکړه