د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې دوه تنه کارکوونکې د مشرتابه له لورې ستاینه وشوه