د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر او په کابل کې د چین استوګن سفیر ترمنځ د هوایي چلند په برخه کې خبرې