د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې مشرتابه پلاوې د مطبوعاتي کنفرانس بشپړ رپوټ

د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې مشرتابه پلاوې د مطبوعاتي کنفرانس بشپړ رپوټ