په ۲۰۱۷ کال کې د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې د لاسته راوړنې یوه برخه د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو په برخه کې دهوایي کریدور رامنځته کول