د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې د پلان او پالیسي معین د تدارکاتو نوي کارکوونکو سره لېدنه

.